• May 28
  • 6 dakika okuma süresi
  • Dinle

Zorunlu Pay Alım Teklifine Dair Düzenlemelerde Değişikliğe Doğru

Zorunlu Pay Alım Teklifine Dair Düzenlemelerde Değişikliğe Doğru

Sermaye Piyasası Kurulu [“Kurul”], II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde [“Tebliğ”] yapılması planlanan değişiklikleri içeren II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı [“Tebliğ Değişiklik Taslağı”] 1 Şubat 2021 tarihinde Kurul’un sitesinde yapılan basın duyurusu ile kamuya bildirmiştir.

Bu doğrultuda, Tebliğ Değişiklik Taslağı ile mevcut bazı düzenlemeler açıklığa kavuşturulması ve pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerinin kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır:

• 1: Zorunlu Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahipleri ve Pay Miktarlarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar Düzenlenmektedir.

Tebliğ Değişiklik Taslağı ile zorunlu pay alım teklifinden ancak yönetim kontrolünün kazanılmasının kamuya açıklandığı tarih itibariyle pay sahibi olanların yararlanabileceği hususu eklenmektedir. Bununla birlikte, zorunlu pay alım teklifine konu pay miktarlarının belirlenmesinde esas alınacak tarih de netleştirilmektedir. Buna göre;

  1. Gönüllü olarak ya da diğer yöntemlerden biri ile doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünün iktisap edilmesi, halinde yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihin;
  2. Ortakların kendi aralarında yapacakları özel yazılı anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmesi durumunda ise, söz konusu özel yazılı anlaşmanın kamuya açıklandığı tarihin esas alınacağı düzenlenmektedir.

• 2: Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatının Belirlenmesine İlişkin Esaslar Sadeleştirilmekte ve Kurul’a Pay Alım Teklifini Durdurmak veya Fiyatı Yeniden Belirlemek Üzere Geniş Takdir Yetkisi Tanınmaktadır.

Tebliğ Değişiklik Taslağı, pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde esas alınan parametrelerde değişiklik getirmiyorsa da [i.] hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan veya dolaylı bir değişikliğin meydana gelmesi ve [ii.] payların borsada işlem görüp görmediği hususları ayrı ayrı ele alınarak düzenleme sadeleştirilmektedir. Buna göre, borsada işlem gören pay ve pay grupları bakımından pay alım teklif fiyatı hesabı aynı kalırken Tebliğ Değişiklik Taslağı’nda borsada işlem görmeyen pay ve pay grupları açısından da pay alım teklifi fiyatının belirlenmesine ilişkin esas ve usuller eklenmektedir. Şöyle ki:

Hedef ortaklığın yönetim kontrolünde doğrudan veya dolaylı bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda borsada işlem görmeyen hedef ortaklık pay ve pay grupları için pay alım teklifi fiyatı;

  1. Varsa pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları da dikkate alınarak Kurul’un hazırladığı değerleme raporunda belirlenen fiyattan ve
  2. Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki 6 [altı] aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan düşük belirlenemeyecektir.

Ayrıca Kurul, ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığına dair karar alması durumunda, pay alım teklifinin durdurulmasına veya pay alım teklifi fiyatının yeniden belirlenmesine karar verebilecektir.

• 3: Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller ile Muafiyet Hallerine Eklemeler Yapılarak Muafiyetlerin Kapsamı Genişletilmektedir.

Tebliğ Değişiklik Taslağı ile pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller açıklığa kavuşturulmakta ve muafiyet hallerinin kapsamı genişletilmektedir.

Şöyle ki, öncelikle yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının, aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından yönetim kontrolüne sahip olunan tüzel kişiler arasında veya yönetim kontrolüne sahip bu kişilerin kendi aralarında yapılan devir işlemleri sebebiyle elde edilmesi halinde pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı belirtilmiş olup “yönetim kontrolüne sahip grup içerisinde yapılan devir işlemleri” ifadesi uygulamada yaşanan tereddütler nedeniyle madde metninden çıkarılmaktadır.

Ayrıca, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hallerin kapsamı aşağıdaki durumların eklenmesiyle genişletilmektedir. Şöyle ki:

  1. Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması;
  2. Payları borsada işlem gören halka açık ortaklılar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi;
  3. Kendisi dışındaki bazı pay sahiplerinin oy hakkının donması, sermayenin payların ifası yöntemiyle azaltılması, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişiklik yapılması veya ortaklık tarafından payların geri alınması gibi kendi iradesi dışında gelişen sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolüne sahip hale gelinmesi durumlarında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı kabul edilecektir.

Bununla birlikte, yukarıda sayılan durumlardan birinin ortaya çıkması halinde bu durumu takip eden en geç 2 [iki] iş günü içerisinde yönetim kontrolünü elde edenler tarafından durumun kamuya açıklanacağı düzenlenmiştir.

Yine, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının [i.] miras, [ii.] mirasın paylaşımı ve [iii.] eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden kaynaklanması durumunda Kurul’un pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünde muafiyet sağlaması mümkün olabilecektir.

• 4: Aracılık Sözleşmesinde Belirtilecek Esaslara Yönelik Düzenlemeler Getirilmektedir.

Tebliğ Değişiklik Taslağı’nda, aracılık sözleşmesine madde konularak, üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların, pay alım teklifine katılımının kısıtlanamayacağı açıkça belirtilmektedir. Bu payların, pay alım teklifine katılmaları durumunda ise satış bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar bir hesapta nemalandırılarak bloke edilecektir.

• 5: Pay Alım Teklifi Bilgi Formunda Yer Alan Bilgilerden Yatırım Kuruluşu da Sorumlu Olabilecektir.

Tebliğ Değişiklik Taslağı ile birlikte, adına bilgi formu imzalanan yatırım kuruluşlarının da pay alım teklifi bilgi formunda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda sorumlu tutulabileceği öngörülmektedir.