Loader
  • 2022 March 10
  • 4 dakika okuma süresi
  • Dinle

Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Kabul Edilerek Yayımlandı

Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Kabul Edilerek Yayımlandı

Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı [“Taslak Rehber”] 2021 yılının Kasım ayında kamuoyunun görüşlerine sunulmuştu [Taslak Rehbere ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz]. Taslak, piyasa paydaşlarından gelen görüşler çerçevesinde gözden geçirilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun [“Kurul”] 24 Şubat 2022 tarih ve 10/296 sayılı İlke Kararı ile kabul edilerek yayımlandı.

Taslak Rehbere ilişkin yazımızda temel hususlar özetlenmiş olmakla birlikte, bu yazımızda taslakta yapılan önemli değişiklikleri ortaya koyacağız.

Kapsam Genişletildi

Her şeyden önce, sürdürülebilir borçlanma aracı ve sürdürülebilir kira sertifikası da düzenleme kapsamına alındı ve Taslak Rehber “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” [“Rehber”] adıyla yayımlandı.

İhraç gelirleri münhasıran yeşil projelerin finansman ya da yeniden finansmanında kullanılan borçlanma araçları, ‘yeşil borçlanma aracı’ olarak tanımlanırken; ‘sürdürülebilir borçlanma araçları’ ihraç gelirlerinin münhasıran çevresel ve toplumsal olumlu etkilerini içeren projelerin finansman ya da yeniden finansmanında kullanılan borçlanma araçları olarak tanımlanmaktadır.

Rehber, ihraççılara yönelik kimi yükümlülükler getirmenin yanında tavsiye niteliğinde düzenlemeler de içeriyor. Bu çerçevede, kapsama alınan sürdürülebilir borçlanma aracı ve kira sertifikaları yönünden ayrı düzenlemeler getirmek yerine, Rehber’de yeşil borçlanma araçlarına ilişkin olarak getirilen genel esas, ilke ve yükümlülüklerin sürdürülebilir borçlanma aracı ve kira sertifikaları için de geçerli olduğu belirtilmekte ve sürdürülebilir borçlanma aracı ihraçlarında Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği [“ICMA”] Sürdürülebilir Tahvil İlkeleri’nin dikkate alınması tavsiye edilmekte.

İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanımı

İhraçtan elde edilen fonların kullanımına ilişkin belgelendirme yükümlülüğü Rehber’de detaylandırılmış ve somutlaştırılmıştır. Bu kapsamda ihraçtan elde edilen fonun “en kısa sürede” yeşil projelerde kullanılması ve bu hususta öngörülen süreye çerçeve belgesinde yer verilmesi zorunluluğu düzenlenmiştir. Yine çerçeve belgesinde “çevresel faydaların ölçülebilir şekilde sunulması” ihtiyari olmaktan çıkarılıp bir gereklilik haline getirilmiştir.

Dış Değerlendirme, İkinci Taraf Görüşü ve Doğrulama

Dış değerlendirme ICMA Rehberi’ne atıfla Taslak Rehber’e nazaran çok daha detaylı şekilde düzenlenmiş, bu hizmeti verecek kuruluşlara ilişkin genel esaslara ve bu kuruluşlarca hazırlanacak raporların içermesi gereken asgari unsurlara Rehber’de ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşların, bir ihraççının aynı çerçeve belgesi kapsamında yapacağı ihraçlarda dış değerlendirme hizmetlerinden [ikinci taraf görüşü, doğrulama, sertifikasyon, yeşil borçlanma aracı puanlama/derecelendirme] sadece birini verebileceği düzenlenmiş, çerçeve belgesinin hazırlanmasında hizmet alınan kuruluştan da dış değerlendirme hizmeti alınamayacağı eklenmiş ve bu hususa ilişkin istisnalar metinden çıkarılmıştır.

Yurt Dışı İhraçlar

Rehberde, Taslak Rehber’den farklı olarak yurt dışı ihraçlarda Kurul’dan ayrı bir ihraç tavanı alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Yine ihraç sonrasında yabancı standartlara uyumlu fon kullanım raporlarının hazırlanmasından itibaren Kurul’a sunulması için Taslak Rehber’de bir ay olarak düzenlenen süre üç aya çıkarılmış, bu raporların Türkçe tercümelerinin -şayet ihraççı KAP olarak anılan Kamuyu Aydınlatma Platformu üyesi ise- KAP’ta ve/veya ihraççının internet sitesinde açıklanması yükümlülüğü getirilmiştir.