Loader
  • 2021 January 23
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

TTK 376 Uygulama Tebliği Hakkında

TTK Md. 376’nın Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik Ekonomik Darboğazdaki Şirketlere Nefes Aldıracak

26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6 maddeden müteşekkil ”TTK’nin 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Tebliğ’de değişiklikler meydana geldi. Bu kapsamda;

Şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batık olma durumu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun [“TTK”] 376. maddesinde ve TTK’nin 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de [“Tebliğ”] düzenlenmektedir.

  • Madde 1 ile: Tebliğ’in 6. maddesinin başlığına “zarar sebebiyle” ibaresi eklenmiş ve madde içeriğinde yapılan değişiklikle sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmasının “zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması” anlamına geldiği açıklığa kavuşturulmuştur.
  • Madde 2 ile: Tebliğ’in 7. maddesinin lafzı Tebliğ’in 6. maddesinde yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmiştir.
  • Madde 3 ile: Tebliğ’in sermaye azaltımı yapılmasına ilişkin 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde, sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içinde korunması şartıyla, sermayenin asgari sermaye tutarına kadar indirilebilme imkanı getirilmiştir.
  • Madde 4 ile: Tebliğ’in 9. maddesine sermaye tamamlama fonunun yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanabileceğine ilişkin ibare eklenmiştir.
  • Madde 5 ile: Tebliğ’in sermaye artırımına ilişkin 10. maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda sermaye azaltımı ile eş zamanlı yapılan sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdünün TTK md. 344 ile md. 585 hükümleri uyarınca ödeneceği ve tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarının sermaye artırım tescilinden önce ödenmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
  • Madde 6 ile: Tebliğ’in geçici md.1’de yapılan değişiklikle kur farkı zararlarına ek olarak 2020-2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının da dikkate alınamayabileceği düzenlenmiştir. Yine aynı madde kapsamında yapılan değişiklikle, yapılacak mezkur hesaplamalarda mükerrerlik olmamasının sağlanması ve bu kapsamda yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak Tebliğ md.13 uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterileceği belirtilmiştir.

 

Tebliğ’de yapılan değişikliklerle Covid-19 salgınından menfi şekilde etkilenen şirketlerin ekonomik sistemdeki varlıklarının sürdürülmesi amaçlanmıştır.