• June 22
  • 6 dakika okuma süresi
  • Dinle

İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Birtakım Değişiklikler ile İşletmelerin Bir Bütün Halinde Satılarak Paraya Çevrilmesinin de Önü Açılmış Oldu

İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Birtakım Değişiklikler ile İşletmelerin Bir Bütün Halinde Satılarak Paraya Çevrilmesinin de Önü Açılmış Oldu

09.06.2021 tarihinde kabul edilen, 19.06.2021 ihdas ve yürürlük tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “7327 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” [“Kanun”] ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda [“İİK”] birtakım değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

  • İİK’nın “Malların paraya çevrilmesi usulü” Başlıklı 241. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un 2. maddesi ile İİK’nın 241. maddesinin 3. fıkrası değiştirilerek ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılmasının önü açılmıştır. Bu hükümle, özellikle Covid-19 salgını döneminde ekonomik darboğaza giren işletmelerin devamlılığının sağlanmasının amaçlandığı düşünülmekte olup değişiklikten önce sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ilişkin mevzuatta [1] yer alan “ticari ve iktisadi bütünlük” kavramının uygulaması oldukça genişlemiştir. Konu hakkında detaylı bilgi için İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Öngören Yasa Tasarısı ile Ticari ve İktisadi Bütünlük Kavramı Yeniden Gündemde başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

  • İİK’nın “Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı” Başlıklı 308. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un belki de en çok dikkat çeken 7. maddesi ile İİK’nın 308/c maddesinin 4. fıkrası değiştirilerek kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçların rehinli alacaklardan hemen sonra, işçi alacakları dahil iflas masasına kaydedilen diğer bütün alacaklardan önce ödeneceği hükme bağlanmıştır.

  • İİK’nın “İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri” Başlıklı 223. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un 1. maddesi ile İİK’nın 223. maddesine ekleme yapılarak iflas idaresinde yer alacak iflas idare memurlarının nitelikleri ve seçim usulleri düzenlenmiştir. Buna göre iflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu kılınmıştır. Öte yandan bir iflâs idare memurunun aynı anda beşten fazla dosyada görev alması yasaklanmıştır.

  • İİK’nın “Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları” Başlıklı 295. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un 3. maddesi ile İİK’nın 295. maddesine “Şu kadar ki, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise 297nci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin verilebilir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılır.” hükmü eklenerek rehinli alacak sahibinin uğrayabileceği olası zararların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

  • İİK’nın “Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları” Başlıklı 296. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un 4. maddesi ile İİK’nın 296. maddesine geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimlerin karşılıklı olarak ifa edileceği ibaresi eklenmiştir. Değişiklik uyarınca geçici ve kesin mühlet süresince de taraflar, taraf oldukları sözleşme veya sözleşmelerdeki borçlarını ifa edecektir. Bu ibarelerin eklenmesiyle Kanun Koyucu, konkordato halinde sözleşmelerin ayakta tutulması yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur.

  • İİK’nın “Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları” Başlıklı 297. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un 5. maddesi ile İİK’nın 297. maddesi değiştirilmiş ve artık mahkemenin konkordato ilan eden borçlunun mühlet kararından itibaren rehin tesis etme, kefil olma ve ivazsız tasarruflarda bulunma; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devretme ve takyit etme işlemleri hakkında karar verirken konkordato komiseri ve alacaklılar kurulunun muvafakatinin alınması zorunlu kılınmıştır.

  • İİK’nın “Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı” Başlıklı 308. Maddesinde Yapılan Değişiklik

Kanun’un 6. maddesi ile İİK’nın 308. Maddesine ikinci fıkra olarak “Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verir. Bu hâlde iflâs idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılır.” hükmü eklenmiştir.

  • İİK’ya Eklenen Geçici 17. Madde

Kanun’un 8. maddesi ile İİK’ya 223’üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca iflâs idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare memuru görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev alma yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen iflâs idare memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.geçici maddesi eklenmiştir. Bu geçici hükümle, İİK’da değişiklik öngören Kanun’un yukarıda değinilen 1. maddesi ile ilk defa gündeme gelen “iflas idare memurları listesi” oluşturuluncaya kadar, iflas idare memurlarının görevlendirilme usulleri hükme bağlanmıştır.

 

[1]   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik.