• February 15
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarında Eşik Değerler Artırıldı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarında Eşik Değerler Artırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından [“SPK”] 30 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni [“Bülten”] ile sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına [“GSYO”] ilişkin öngörülen değerler güncellendi. Buna göre, SPK’nın III-48.3 no’lu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde öngörülen ve GSYO’ların sağlaması gereken asgari sermaye tutarları, menkul ve gayrimenkul değerleri yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yükseltildi.

Yeni Eşik Değerler

Bültende, GSYO’ların tabi olduğu parasal sınırlar 2023 yılı için aşağıdaki şekilde güncellendi:  

(i) GSYO’ların,

  • kuruluş aşamasında öngörülen asgari başlangıç sermayesi tutarı ile girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümünde mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ve öz sermayenin ayrı ayrı sahip olması gereken tutar 100 milyon TL olarak güncellendi. (Anılan değer önceden 29 milyon TL idi.)   
  • paylarının yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından alınması halinde, kuruluşta başlangıç sermayesinin, girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümünde de mevcut veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin ayrı ayrı en az 30 milyon TL olması gerekiyor. (Anlan tutar önceden 7 milyon 250 bin TL olarak belirlenmişti).

(ii) GSYO’larda,

  • lider sermayedarının tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gereken asgari toplam ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinde esas alınması gereken değer 30 milyon TL; birden fazla gerçek kişi olması halinde 60 milyon TL (Bu rakamlar önceden sırasıyla 14 milyon 500 bin TL ve 29 milyon TL olarak öngörülmüştü.)
  • lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde ise, tüzel kişiliğin sahip olması gereken öz sermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak öz sermayenin 300 milyon TL ve aktif büyüklüğü tavanın da 600 milyon TL olması gerekiyor. (Bu tutarlar önceden sırasıyla 145 milyon TL ve 290 milyon TL olarak uygulanıyordu).

Değerlendirme

Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılan eşik değerler, GSYO’lara ilişkin şartları ağırlaştırdı. SPK tarafından artırılan değerler bir yana, GSYO’ların kurumlar vergisi istisnasından yararlanması ve kazançları üzerinden uygulanacak stopaj oranının %0 olarak uygulanması avantajları GSYO’ları desteklemeye devam ediyor.