• August 4
  • 5 dakika okuma süresi
  • Dinle

BDDK’dan Yeni Karar: Türk Lirası Kredi Kısıtlamalarında Esneme

BDDK’dan Yeni Karar: Türk Lirası Kredi Kısıtlamalarında Esneme  

Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin [“Şirket(ler)”], Türk Lirası cinsinden nakdi ticari kredi kullanımlarına ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun [“BDDK”] 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı kararı [“Kısıtlama Kararı”] ile yabancı para varlığı [“YP Varlık”] kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama Kararı’nı değerlendirdiğimiz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

BDDK, 7 Temmuz 2022 tarihinde yeni bir karar [“Karar”] yayımlayarak, Kısıtlama Kararı ile getirilen düzenlemelerin bazılarını açıklığa kavuşturdu ve birtakım esneklikler getirdi.

Karar’ın Açıklığa Kavuşturduğu ve Esnettiği Düzenlemeler

Karar ile, YP Varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olan ve aktif toplamının veya son bir yıllık net satış hasılatından daha büyük olanın, belirtilen eşik miktarının %10’unu aşan Şirketlerin Türk Lirası nakdi ticari kredi kullanıp kullanamayacağının değerlendirilmesinde, (i.) denetime tabi Şirketler açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili hükümlerince düzenlenerek vergi dairesine beyanname eklerinde sunulmuş olan ve geçici vergi dönemleri dahil en güncel finansal tabloların; (ii.) konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler açısından ise bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş finansal tabloların esas alınacağı ve bu değerlendirmeye yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin hesaba katılmayacağı belirtildi.

Diğer yandan, YP Varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan ya da aşsa bile aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından daha büyük olanın, belirtilen eşik miktarının %10’unu aşmayan Şirketlerin, Türk Lirası nakdi kredi kullanabilmeleri için belirli şartlar getirilmişti. Bu kapsamda, kredi alacakları bankaya Şirketlerin bir önceki ay sonu bilançosuna göre her ayın ilk 10 iş günü içinde bildirecekleri raporlar aracılığı ile belirtilen koşulları aşmayacaklarına dair beyan ve taahhütte bulunmaları gerekmekteydi. Karar ile, Şirketlerin söz konusu beyan ve taahhüdü 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde vermesi ve beyan ve taahhütlerini doğrulayan raporları, her ayın üç aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar, kredi alacakları bankaya bildirmesi şartı getirilmesiyle, söz konusu yükümlülük hafifletildi. Değerlendirmede, denetime tabi Şirketler bakımından vergi dairesine beyanname eklerinde sunulmuş olan en güncel finansal tablolar; konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler bakımından ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlemiş finansal tablolar kullanılacak.

Yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan ve bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren üç aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunan Şirketlerin ise, söz konusu pozisyon açığı ile sınırlı olarak TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabileceği, ancak yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan en güncel finansal tabloları üzerinden inceleme yapılması gerektiği şart koşulmuştu. Bundan böyle, bağımsız denetim kuruluşları dışında yeminli mali müşavirler de, söz konusu Şirketlerin kredi başvuru tarihini izleyen üç aylık dönem içerisinde net pozisyon açığı olduğunu bu üç aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar teyit ederek ilgili belgeleri bankaya sunabilecek.

Karar’ın Getirdiği Diğer Yenilikler  

Denetim yükümlülüğü ilk olarak 2022 yılı sonunda başlayacak bağımsız denetime tabi Şirketlere Karar ile getirilen hükümlerin uygulanmayacağı belirtiliyor. Bu hususta veya bir şirketin bağımsız denetime tabi olmadığı konusunda bankanın tereddüt yaşaması halinde ise, ilgili şirketin Karar kapsamına girmediğini gerekli belgeler ile bankaya göstermesi için bir ay süre verilecek.

Karar ile YP Varlıklarının kapsamı genişletilerek, şirketlerin altın veya bir diğer dövize endeksli ya da bunlara ilişkin endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarının katılma payları da dahil edildi. Bir diğer yenilik ise, Türk Lirası nakdi kredi kapsamında Şirketlerin bankalar ile gerçekleştirdikleri SWAP işlemlerine, altın dahil olmak üzere spotta döviz verip Türk Lirası borçlanılan tutarlar da değerlendirilecek. Ayrıca, Şirketlerin bankaların yurt dışı şubelerinden kredi kullanmaları durumunda da Karar uygulama alanı bulacak.