• June 1
  • 3 dakika okuma süresi
  • Dinle

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik’te Hamiline Yazılı Pay Senetlerine Dair Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik’te Hamiline Yazılı Pay Senetlerine Dair Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [“Değişiklik Yönetmeliği”] 29 Mayıs 2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha önce 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’ de yayınlanan Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak halka kapalı anonim ortaklıklarda hamiline yazılı payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na [“MKK”] kaydı zorunlu hale getirilmiş [ilgili yazımız] ve buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ 6 Nisan 2021 tarih ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti [ilgili yazımız].

Değişiklik Yönetmeliği ile ise genel anlamda, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’da kayıt altına alınması zorunluluğuna paralel değişiklikler getirilmiştir. Bu kapsamda Değişiklik Yönetmeliği ile öngörülen değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

• Genel kurul toplantı yerinde hazır bulundurulması gereken belgelere, varsa hamiline yazılı pay senedi sahiplerine ilişkin MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesi eklenmiştir.
• Hazır bulunanlar listesi yönetim kurulunca, hamiline yazılı paylar bakımından da kayden izlenen paylar gibi, MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre hazırlanacaktır.
• Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin toplantıya katılabilmeleri için, pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmalıdır. Ayrıca, toplantıya katılabilecekler listesini imzalamadan önce, hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını yönetim kuruluna ispatlamak zorundadırlar.

Ek olarak, Değişiklik Yönetmeliği’ndeki geçiş hükmüne göre 1 Aralık 2021 tarihine kadar MKK’ya bildirim için şirkete başvuruda bulunan ancak henüz bildirimi yapılmayan pay sahipleri de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil edilecektir. Hamiline yazılı pay senedi sahibi gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalayabilecektir.